موج مثبت Positive Wave
1399/10/29
09:41
وقت این جمله است: بترس از وقتی که همه طمع میکنن و طمع کار باش وقتی همه میترسن. 99/10/29

وقت این جمله است:بترس از وقتی که همه طمع میکنن و طمع کار باش وقتی همه میترسن.
۹۹/۱۰/۲۹

انتهای خبر

0
0