بتاسهم
1400/08/08
11:04
#سپرده در مهر 276 میلیارد ریال درامد داشته و 1997 میلیارد ریال فروش و درامد 7 ماهه است

#سپرده در مهر ۲۷۶ میلیارد ریال درامد داشته و ۱۹۹۷ میلیارد ریال فروش و درامد ۷ ماهه است


انتهای خبر

0
0