بتاسهم
1399/11/09
13:09
اولین عکس العمل ظریف به پیش شرط گذاشتن وزیر خارجه نو رسیده آمریکا هرگز شکست فشار حداکثری ترامپ را فراموش نمی کنیم

اولین عکس العمل ظریف به پیش شرط گذاشتن وزیر خارجه نو رسیده آمریکا


هرگز شکست فشار حداکثری ترامپ را فراموش نمی کنیمانتهای خبر

0
0