سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/05
19:16
افزایش سرمایه #در_یک_نگاه / بخش اول ۱. #مرحله_پیشنهاد ▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده تجدید ارزیابی: #...

افزایش سرمایه #در_یک_نگاه / بخش اول۱. #مرحله_پیشنهاد


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#قصفها ۵۴۶۹٪|#زماهان ۳۲۰٪|#غشاذر ۱۰۸٪|#قشیر ۱۳۲٪|#آینده ۲۸۹٪|#قثابت ۳۲۴۶٪ |#خپارس۴۱۸٪|#فسرب ۳۵۵۸٪سود انباشته:


#لپیام ۵۰٪|#زشگزا ۲۵٪|#مبین ۴۲٪|#شفا ۱۲۹٪|#حریل ۱۶٪|#زپارس ۱۵۷٪|#بفجر ۳۸٪|#وسبحان ۲۰۰٪|#دکوثر۲۳۳٪|#وبشهر ۳۳٪|#غچین ۲۷۱٪|#پارتا ۸۳٪|#شستا ۷۸٪آورده نقدی:


#حبندر ۲۷۹٪|#کساوه ۲۳۵٪|#فافزا ۶۷٪|#زشگزا ۲۷۱٪|#وپترو ۱۲۰٪|#پلاست ۳۰۲۵٪|#کمینا ۸۱٪|#دهدشت ۷۷٪|#رتکو ۲۰۰٪ |#ذوب ۳۶٪|#جم ۳۰٪|#زمگسا ۲۰۰٪|#وتجارت ۸۳٪|#فن_آوا ۱۵۰٪ |#درهآور ۲۵٪|#تاپیکو ۴۹٪|#وتوس ۳۵۰٪|#شکبیر ۱۰۰٪|#سنیر ۱۳۰٪|#شنفت ۱۰۰٪تلفیقی:


#والبر ۵۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها)


#ورفاه ۷۹۵٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)


#شبهرن ۲۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#فاذر ۷۶۰۰٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#خنصیر ۱۹۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وگستر ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#شفا ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#شبهرن ۳۴۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وپخش ۳۲۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وامید ۲۳۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#بعایق ۵۶٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#فاراک ۲۲۸٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#دکیمی ۲۴۷٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#کاوه ۱۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#کیمیا ۲۰۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#فاذر ۱۹۱۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#شپاکسا ۲۹۸٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#قنیشا ۱۰۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وایران ۱۰۰٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#والبر ۷۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#پخش ۷۱۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#کماسه ۱۱۳۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


————————————


۲. #مرحله_حسابرس


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیرهتجدید ارزیابی:


#غدشت ۲۸۳۸٪|#آسیا ۱۰۰۵٪|#وپست ۲۱۸٪|#وسینا ۱۵۹٪|#زبینا ۱۰۶۸٪|#قشکر ۱۱۳۱٪|#آینده ۲۹۵٪|#زشریف ۳۸۶٪|#جوین ۵۴۴٪|#فاراک ۲۲۸٪|#زماهان ۲۵۰٪|#قپیرا ۱۲۵۰٪|#وهور ۱۷۴۳٪|#وسدید ۸۵۲٪|#قشکر ۱۱۲۹٪|#شفارس ۱۸۱۴٪سود انباشته:


#نوین ۱۲۰٪|#فپنتا ۳۰۵٪|#فافزا ۶۷٪|#بکاب ۱۰۰٪|#شبصیر۵۲٪ |#غمینو ۷۰٪|#فولای ۱۰۰٪|#وساپا ۲۵٪|#غگرجی ۱۵۰٪|#سیدکو ۴۶٪|#دجابر ۱۰۰٪|#کباده ۲۰۰٪|#ثعتما ۱۰۰٪|#فزرین ۸۵٪|#فخوز ۱۶۲٪|#آریا ۱۰۰٪|#سمتاز ۶۷٪|#حفاری ۱۰۰٪| #شیران ۲۴٪|#ددانا ۲۰۰٪|#وسبحان ۲۰۰٪|#فایرا ۱۰۰٪آورده نقدی:


#وحافظ ۱۱۳۰٪|#تابا ۷۷٪|#دتهران۵۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪|#پسهند ۴۳٪ |#کرازی ۱۴ ٪|#سباقر ۱۰۰ ٪|#کازرو ۱۴۴٪|#ممسنی ۹۰٪ |#دهدشت ۷۷٪|#کهمدا ۱۵۰٪|#دارو ۱۰۰٪|#کصدف ۱۰۰٪|#وبیمه ۱۵۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪ |#وپارس ۵۴٪|#کی_بی_سی ۴۱٪|#دقاضی ۱۱۰٪|#دزهراوی ۲۸٪|#هجرت ۱۲۲٪|#آرمان ۶۷٪|#دلر ۱۵۰٪|#دشیمی ۷۸٪|#وآوا ۱۲۰٪|#پکرمان ۱۵۸٪|#دکپسول ۵۰٪|#کمینا ۲۵۶٪|#ددام ۲۵٪|#لخانه ۱۰۱٪|#ثعمرا ۹۲٪|#درهآور ۲۵٪|#دسبحان ۱۵٪|#جم ۳۰٪|#دالبر ۴۰٪|#سجام ۲۲۵٪|#فباهنر ۱۳۳٪|#دالبر ۴۰٪|#وهنر ۱۰۱٪تلفیقی:


#قتربت ۲۴۰٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#کآرا ۱۷۸٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#پترول ۲۶٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#وبملت ۴۵٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#زگلدشت ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#های_وب ۵۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#مادیرا ۴۹۴٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وسپه ۷۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#غاذر ۲۰۰٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#غویتا ۲۸۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#غپیچک ۴۲۶۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#بهپاک ۹۰۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#فزرین ۸۵٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#خفولا ۱۵۰٪( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#خمهر ۲۵۶٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#دی ۳۸۸۴٪( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#ساینا ۷۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#ورفاه ۷۹۶٪( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)


#شگل ۱۶۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


————————————-


۳. #مرحله_مجوز


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#وسالت ۲۸۸٪|#پتایر ۳۳۵۰٪سود انباشته:


#وصنا ۵۰٪|#غزر ۱۰۰٪|#فاما ۶۷٪|#کسرا ۶۸٪|#بنیرو ۲۰۰٪| #وارس ۴۰۰٪|#فولاژ ۱۰۰٪|#غاذر ۱۱۲٪| #مبین ۴۲٪آورده نقدی:


#میدکو ۲۷٪| #غگز ۶۱۲٪|#وسنا ۴۲٪|#کسعدی ۱۰۰٪|#دارو ۱۰۰٪|#دتوزیع ۱۰۰٪|#چکاوه ۱۸۰٪ |#زفکا ۴۰۰٪تلفیقی:


#پرداخت ۱۰۷٪(سودانباشته: ٪۴۷ - آورده نقدی۵۹٪)


#وتوکا ۵۵٪(سودانباشته: ٪۱۸ - آورده نقدی ۳۷٪)


#زشگزا ۱۱۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


————————————-⏳تاریخ بروزرسانی ساعت ۲۱:۳۰


(۹۹/۰۹/۰۴)➖➖➖➖➖➖➖➖


با تشکر فراوان از


🎯

انتهای خبر

0
0