بورس۲۴
1401/04/04
19:06
شفاف سازی «برکت»در خصوص واگذاری زمین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت گروه دارویی برکت توضیحاتی در خصوص واگذاری زمین ارائه داد.

شفاف سازی «برکت»در خصوص واگذاری زمین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت توضیحاتی در خصوص واگذاری زمین ارائه داد.شرکت اعلام نمودزمین های مذکور مربوط به ۲ قطعه از قطعات خریداری شده قبلی می باشد. که پس از ارزیابی کارشناسی و طی مراحل قانونی اداری و آئین نامه ای به مزایده گذاشته خواهد شد.


برکت
انتهای خبر

0
0