بتاسهم
1401/01/15
12:56
سرمايه گذاري انديشه محوران از زیر مجموعه های #کروی در 3 ماهه گذشته 153 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۴۱۵,۵۱۸ میلیون...

سرمایه گذاری اندیشه محوران از زیر مجموعه های #کروی در ۳ ماهه گذشته ۱۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۴۱۵,۵۱۸ میلیون سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0