کدال۳۶۰
1401/05/31
12:19
#قجام آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1401/...

#قجام


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۲:۱۹:۴۹ (۹۲۷۳۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0