سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/02/10
10:11
زفکا معاملات خوبی داره امروز و بالای مقاومت مهمی رسیده.بالای 900 بیاد بازدهی مناسبی داشته باشه .1000 مقاومتی دارد

زفکا معاملات خوبی داره امروز و بالای مقاومت مهمی رسیده.بالای ۹۰۰ بیاد بازدهی مناسبی داشته باشه .۱۰۰۰ مقاومتی داردانتهای خبر

0
0