بورس۲۴
1401/02/10
08:13
«پاسا» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۹۶ میلیارد تومان درآمد فروش شد.

«پاسا» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۹۶ میلیارد تومان درآمد فروش شد.پاسا 1401 1 ماهه
پاسا
انتهای خبر

0
0