امواج بورس BourseWaveAnalysis
1400/10/11
10:29
بیش ترین تاثیر منفی در شاخص: فولاد خودرو شپنا وغدیر شبندر فارس شتران @bwanalysis

بیش ترین تاثیر منفی در شاخص:


فولاد


خودرو


شپنا


وغدیر


شبندر


فارس


شتران


@bwanalysisانتهای خبر

0
0