بورس۳۶۵
1399/08/25
09:44
#دارایکم طبق انتظار در جریان معاملات این چند روزه اخیر از کف کانال افقی مورد حمایت قرار گرفت و برگشت خوبی داشت و همچنان انتظار میرود روند مثبتی داش...

#دارایکم طبق انتظار در جریان معاملات این چند روزه اخیر از کف کانال افقی مورد حمایت قرار گرفت و برگشت خوبی داشت و همچنان انتظار میرود روند مثبتی داشته باشد


انتهای خبر

0
0