حسین زمانی
1399/10/29
10:44
📊 تحلیل نماد: بوعلی ⚙️ صنعت: شیمیایی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈 بازگشت بوعلی به قیمت عرضه اولیه

📊 تحلیل نماد: بوعلی⚙️ صنعت: شیمیایی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈 بازگشت بوعلی به قیمت عرضه اولیه

انتهای خبر

0
0