بتاسهم
1401/02/19
11:06
#سبزوا تحصیل و خرید( 000ر655ر11 سهم معادل 8/56 درصد) سهام بلوکی شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) توسط شرکت تحت کنترل سنجش سهام شرکت سیمان لار سبزوار(س...

#سبزوا تحصیل و خرید( ۰۰۰ر۶۵۵ر۱۱ سهم معادل ۸/۵۶ درصد) سهام بلوکی شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) توسط شرکت تحت کنترل سنجش سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام)


انتهای خبر

0
0