نوآوران امین
1401/02/19
13:06
شکر(#قشکر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 119 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1401 ...

شکر(#قشکر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۲۶,۷۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۳۲,۲۴۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۵۲۳ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۷۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0