سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
08:45
#سصفها سهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشان داده در کوتاه مدت میتواند اهداف مشخص شده در چارت را تاچ کند 99/08/18

#سصفهاسهم به محدوده حمایتی واکنش خوبی نشان دادهدر کوتاه مدت میتواند اهداف مشخص شده در چارت را تاچ کند۹۹/۰۸/۱۸
انتهای خبر

0
0