کدال۳۶۰
1401/03/21
10:52
#غکورش #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییرات در سود خالص شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت صنعت غذایی کورش 140...

#غکورش


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییرات در سود خالص شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنعت غذایی کورش
۱۴۰۱-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۲:۱۲ (۸۹۴۸۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0