ایچیموکو و الیوت
1400/05/25
11:17
بورسیها،اینطوری فراموش می کنند، با یک صف خرید،صف های فروش چند ماهه رو فراموش میکنند😂

بورسیها،اینطوری فراموش می کنند، با یک صف خرید،صف های فروش چند ماهه رو فراموش میکنند😂انتهای خبر

0
0