کدال۳۶۰
1399/09/23
09:04
#حفارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال 20000000 سهم به بازارگردان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت حمل ونقل بین ا...

#حفارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم به بازارگردان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارسشرح رویداد:


انتقال ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ( ورقه بهادار) به صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا جهت امر بازارگردانی
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۰۹:۰۴:۴۹ (۷۰۲۰۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0