تکسهم ۹۸
1401/05/30
16:24
#خودرو شفاف سازی فرآیند قیمت گذاری بلوک ایران خودرو 🔷 ارزيابي سهام و دارایی های شرکت زیرمجموعه و شرکت اصلی ایران خودرو توسط کارشناسان رسمی انجام ...

#خودرو


شفاف سازی فرآیند قیمت گذاری بلوک ایران خودرو🔷 ارزیابی سهام و دارایی های شرکت زیرمجموعه و شرکت اصلی ایران خودرو توسط کارشناسان رسمی انجام گرفته لیکن تا این تاریخ گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کارشناسان رسمی ذیربط تحویل این شرکت نشده است.انتهای خبر

0
0