کدال۳۶۰
1401/03/03
11:29
#وگستر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1401/02/1...

#وگستر


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۱:۲۹:۵۱ (۸۸۶۷۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0