کدال۳۶۰
1400/09/10
17:00
#فروژ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی...

#فروژ


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰۱۴۰۰-۰۹-۱۰ ۱۶:۵۹:۵۸ (۸۲۴۴۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0