تکسهم ۹۸
1400/06/22
09:48
در گروه سرمایه گذاری #مدیریت در گروه محصولات شیمیایی #کیمیاتک #شسینا #شکربن #شرنگی در گروه بیمه #وحکمت در گروه فلزات #فجهان #فمراد #فولای ...

در گروه سرمایه گذاری #مدیریتدر گروه محصولات شیمیایی #کیمیاتک #شسینا #شکربن #شرنگیدر گروه بیمه #وحکمت
در گروه فلزات #فجهان #فمراد #فولای #فسپا #فافق #فنفتدر گروه خودرو #خفناور #خفنر#تشتادگروه زراعت #سیمرغ #آبینگروه غذایی #غویتا #غبشهرگروه رایانه #رافزاگروه سیمان #سیلام
با تقاضا روبه رو هستند

انتهای خبر

0
0