تحلیل برای سود
1400/12/08
10:01
#گزارشات_ماهانه_بهمن #مدیریت در گزارش ماهانه بهمن 89 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #گوهران در گزارش ماهانه بهمن 599 میلیارد ری...

#گزارشات_ماهانه_بهمن#مدیریت در گزارش ماهانه بهمن ۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#گوهران در گزارش ماهانه بهمن ۵۹۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وهامون در گزارش ماهانه بهمن ۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وکبهمن در گزارش ماهانه بهمن ۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0