کارگزاری آبان
1400/11/23
09:55
📈 نفتی ها نیز با فضایی سبز رنگ همراه اند. #شتران، #شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شاوان و #شرانل با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای #...

📈 نفتی ها نیز با فضایی سبز رنگ همراه اند. #شتران، #شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شاوان و #شرانل با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. نمادهای #شراز، #شزنگ و #شپاس نیز نمادهای پر تقاضای گروه اند. در این میان #شبهرن و #شنفت با گرایش منفی و متعادل


معامله می شوند.
انتهای خبر

0
0