نوآوران امین
1399/10/29
12:21
کابل البرز(#بالبر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 133 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماه...

کابل البرز(#بالبر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۳۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۰۲۳,۹۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۸۳,۹۲۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0