نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
09:19
#ثامید تا لحظاتی دیگر مجدد صف خرید میلیونی سهم شاهد خواهیم بود

#ثامیدتا لحظاتی دیگر مجدد صف خرید میلیونی سهم شاهد خواهیم بود

انتهای خبر

0
0