همفکران
1399/08/18
15:28
#کدال #افزایش_سرمایه #خپارس 📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پارس خودرو درصد افزایش سرمایه: 418 درصد مح...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#خپارس📌پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پارس خودرودرصد افزایش سرمایه: ۴۱۸ درصد


محل تامین: مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0