پارسیس تحلیل
1401/02/08
19:15
#ماهانه #فجهان گزارش ماهانه فجهان نشان میدهد که در فروردین 1401 موفق به فروش 1,170 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 25 درصدی ...

#ماهانه #فجهانگزارش ماهانه فجهان نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۱ موفق به فروش ۱,۱۷۰ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است.همچنین گزارش ماهانه فجهان از نظر مقداری نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۱ موفق به فروش ۸۵,۷۶۵ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۲۹ درصدی داشته است.در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0