ساعت بورس
1400/03/23
09:40
... #وپویا #فگستر #کگل #غگيلا #غگلپا #وساخت #پرداخت #سبزوا #ساراب در مدار مثبت و سبز پوش 📊 📉

...#وپویا#فگستر#کگل#غگیلا#غگلپا#وساخت#پرداخت#سبزوا#سارابدر مدار مثبت و سبز پوش📊 📉

انتهای خبر

0
0