بورس۲۴
1401/03/11
11:32
توضیحات «قثابت» در خصوص گزارش عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص گزارش حسابرس توضیحات تکمیلی منتشر نمود.

توضیحات «قثابت» در خصوص گزارش عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص گزارش حسابرس توضیحات تکمیلی منتشر نمود.

قثابت
انتهای خبر

0
0