سیگنال یاب روزانه
1401/06/01
08:54
#خساپا/آپدیت/بدون تعدیل پس از واکنش به محدوده 152_142 تومان، موفق به شکست سقف کانال نزولی کوتاه مدت و مقاومت مهم 200 تومان شد. به نظر میرسد پس از...

#خساپا/آپدیت/بدون تعدیلپس از واکنش به محدوده ۱۵۲_۱۴۲ تومان، موفق به شکست سقف کانال نزولی کوتاه مدت و مقاومت مهم ۲۰۰ تومان شد.به نظر میرسد پس از پولبک به سطح ۲۰۰ تومان و کسب انرژی، جهت شکست مقاومت ۲۳۰ تومان گام بردارد و به اهداف ۲۵۰ و ۲۸۰ تومان دست یابد.۰۱/۰۶/۰۱
انتهای خبر

0
0