ایچیموکو و الیوت
1400/04/26
08:51
#شکف-12 ماهه=>واگرایی منفی واضح هست؛ نگهداری سهم توصیه نمیشود=> #درخواستی

#شکف-۱۲ ماهه=>واگرایی منفی واضح هست؛ نگهداری سهم توصیه نمیشود=> #درخواستیانتهای خبر

0
0