بورس۲۴
1400/10/30
22:13
عملکرد ۹ ماهه «قشیر»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۱۶۴ریال زیان محقق کرد.مجموع درآمد عملیاتی با افزایش ۱۲۵درصدی به ۴۳۸میلیارد تومان رسید.

عملکرد 9 ماهه «قشیر»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۱۶۴ریال زیان محقق کرد.مجموع درآمد عملیاتی با افزایش ۱۲۵درصدی به ۴۳۸میلیارد تومان رسید.

قشیر
انتهای خبر

0
0