بتاسهم
1399/10/07
09:19
#اخابر در اذر با افت اندک 4453 میلیارد ریالی شد . ابان هم اندکی کاهشی شد و 5573 میلیارد ریال فروش داشت ، مهر 6231 میلیارد ریال شهریور با فروش ...

#اخابر در اذر با افت اندک ۴۴۵۳ میلیارد ریالی شد . ابان هم اندکی کاهشی شد و ۵۵۷۳ میلیارد ریال فروش داشت ، مهر ۶۲۳۱ میلیارد ریال شهریور با فروش ۶۳۲۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است


جمعا ۹ ماهه ۴۳۷۰۷ میلیارد ریال درامد داشته است .انتهای خبر

0
0