بتاسهم
1401/06/01
17:21
#سرود در فروردین با فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت این عدد 783 و خرداد 945 میلیارد ریال و تیر 783 میلیارد ریال بوده است در مرداد به...

#سرود در فروردین با فروش ۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود


اردیبهشت این عدد ۷۸۳ و خرداد ۹۴۵ میلیارد ریال و تیر ۷۸۳ میلیارد ریال بوده است


در مرداد به فروش ۷۴۲ میلیارد ریالی رسیده و ۵ ماهه ۳۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشته و مشابه سال قبل ۲۷۲۰ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0