مهدی افضلیان
1401/02/28
13:37
✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات 💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 772 میلیارد تومان 💎 محصولات شیمیایی 👈 631 میلیارد تومان 💎 فلزات اساسی 👈 537...

✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات 💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 ۷۷۲ میلیارد تومان


💎 محصولات شیمیایی 👈 ۶۳۱ میلیارد تومان


💎 فلزات اساسی 👈 ۵۳۷ میلیارد تومان
✅ بیشترین ارزش معاملات 🥇 خگستر 👈 ۲۴۰.۷ میلیارد تومان


🥈 اسیاتک 👈 ۲۰۶.۶ میلیارد تومان


🥉 اسیاتک 👈 ۲۰۶.۶ میلیارد تومان
✅ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی 🥇 مدیریت 👈 ۲۹ میلیارد تومان


🥈 حگهر 👈 ۲۱ میلیارد تومان


🥉 حگهر 👈 ۲۱ میلیارد تومان
✅ بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید 🥇 عمیلگرد 👈 ۱۱.۳ برابر


🥈 غکورش 👈 ۴.۱ برابر


🥉 فزر 👈 ۳.۵ برابر
✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه 🥇 پارس 👈 ۶۱۳.۶ برابر


🥈 آینده 👈 ۲۶۱.۵ برابر


🥉 اسیاتک 👈 ۱۲.۸ برابر
✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی 🥇 پارس 👈 ۲۳۶.۷۴ برابر


🥈 آینده 👈 ۹۳.۰۳ برابر


🥉 کقزوی 👈 ۵۲.۴۳ برابر
✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت 🥇 اسیاتک 👈 حجم برابر ۵۲.۵ ٪ شناور


🥈 اسیاتک 👈 حجم برابر ۵۲.۵ ٪ شناور


🥉 مدیریت 👈 حجم برابر ۱۶ ٪ شناور
✅ بیشترین ارزش خرید حقیقی 🥇 خگستر 👈 ۲۳۲میلیارد تومان


🥈 اسیاتک 👈 ۱۸۵میلیارد تومان


🥉 اسیاتک 👈 ۱۸۵میلیارد تومان
✅ بیشترین ارزش خرید حقوقی 🥇 فملی 👈 ۸۱ میلیارد تومان


🥈 ومعادن 👈 ۶۳ میلیارد تومان


🥉 شپنا 👈 ۵۵ میلیارد تومان
✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ 🥇 خگستر 👈 ۷۵.۹ میلیارد تومان معادل ۳۲ ٪ ارزش کل معاملات


🥈 مدیریت 👈 ۳۹.۷ میلیارد تومان معادل ۶۷ ٪ ارزش کل معاملات


🥉 ورنا 👈 ۳۳.۴ میلیارد تومان معادل ۵۱ ٪ ارزش کل معاملات
✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته 🥇 خساپا 👈 ۱۷۰.۲ میلیارد تومان


🥈 شپنا 👈 ۱۱۵.۵ میلیارد تومان


🥉 حکشتی 👈 ۷۷ میلیارد تومان
✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته 🥇 خساپا 👈 ۱۴۵.۷ میلیارد تومان


🥈 اسیاتک 👈 ۹۲.۱ میلیارد تومان


🥉 اسیاتک 👈 ۹۲.۱ میلیارد تومان
✅ بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی 🥇 صباح 👈 ۴۶.۸ ٪ اختلاف


🥈 فگسترح 👈 ۳۵.۵ ٪ اختلاف


🥉 شبریزح 👈 ۳۴.۹ ٪ اختلاف
✅بیشترین اختلاف قیمت و NAV 🥇 پالایش 👈 ۴۹.۲ ٪ اختلاف


🥈 دارا یکم 👈 ۴۵.۵ ٪ اختلاف


🥉 ارزش 👈 ۱۰.۲ ٪ اختلاف@mehdiafzaliaanانتهای خبر

0
0