کدال۳۶۰
1401/01/23
16:19
#اپرداز اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت آتيه داده پرداز ...

#اپرداز


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت آتیه داده پرداز - نماد: اپرداز۱۴۰۱-۰۱-۲۳ ۱۶:۱۹:۴۶ (۸۶۹۳۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0