بورس۲۴
1401/01/10
11:10
بررسی روند فروش در«حآفرین»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت ریل پرداز نوآفرین منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند فروش در«حآفرین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت ریل پرداز نوآفرین منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت ریل پرداز نوآفرین در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۴۴۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که ۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه کسب شده است.


حآفرین
انتهای خبر

0
0