سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/29
15:04
نامه خاندوزی به رئیسی درباره فروش اموال مازاد دولت درحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش ...

نامه خاندوزی به رئیسی درباره فروش اموال مازاد دولتدرحالیکه وزیر امور اقتصاد و دارایی تمرکز وزارتخانه خود برای تامین کسری بودجه بدون تورم را فروش اموال مازاد دولت اعلام کرده است، اکنون در نامه‌ای به رئیس جمهور معادل پانزده چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده است.

انتهای خبر

0
0