بورس۳۶۵
1399/08/11
15:30
حاصل تدابیر دولت در جهت هدایت نقدینگی به بازار سرمایه در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور... بازاری که جذاب شده بود نقدینگی در حال حرکت به این سمت...

حاصل تدابیر دولت در جهت هدایت نقدینگی به بازار سرمایه در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور...بازاری که جذاب شده بود نقدینگی در حال حرکت به این سمت بود در حال خروج و ورود به بازار های دیگر استاز زمان ریزش بازار از ۲۰ مرداد ماه تا کنون نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار بورس خارج شده است..خدا قوت سهام دار عمده خوب سیاستی را در جهت هدایت نقدینگی به سمت بازار بورس در نظر گرفتیداین بود نتیجه اعتماد مردم و سرمایه گذاری در بازار بورساز نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که وارد بازار بورس شده بود رسیدیم به رقم ۹۰‌هزار میلیارد تومانانتهای خبر

0
0