بولتن اقتصادی
1399/08/25
14:33
آمار کرونا - یکشنبه ۲۵ آبان 🔹مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر 🔹قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر

آمار کرونا - یکشنبه ۲۵ آبان🔹مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر


🔹قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر

انتهای خبر

0
0