نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/10
12:29
#ونیکی بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی در تاریخ 9 دی 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 36,155 ...

#ونیکیبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۳۶,۱۵۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۲,۳۷۲ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - ملی صنایع مس ایران - نفت پارس و داروپخش.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳,۷۵۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳,۲۶۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ونیکی ۲۲,۶۶۸ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0