پارسیس تحلیل
1400/01/15
09:19
هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه هرگز باورنداشتیم دنیا این جور بمونه سال سال این چند سال. امسال پارسال پیرار سال. این نیز بگذرد...

هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه


هرگز باورنداشتیم دنیا این جور بمونه


سال سال این چند سال. امسال پارسال پیرار سال.این نیز بگذرد...انتهای خبر

0
0