بتاسهم
1399/08/11
22:58
طرفداری فرمانداران فرمانداران دمکرات سه ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین که می‌توانند رئیس جمهور آینده را با آرای الکتورال خود تعیین کنند، گفت...

طرفداری فرمانداران


فرمانداران دمکرات سه ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین که می‌توانند رییس جمهور آینده را با آرای الکتورال خود تعیین کنند، گفتند که آقای بایدن در این ایالات پیروز خواهد شد؛ البته روی حرف آنها به دلیل ذی‌نفع بودن نمی‌توان زیاد حساب کرد.همفکرانانتهای خبر

0
0