بورس پلنر
1401/02/20
10:11
#پترول قیمت در تلاش اخیر به منظور گذر از میدلاین کانال نزولی و مقاومت: 2586 ریال ناکام مانده و اکنون انتظار میرود با تکمیل عقب نشینی به سقف شکسته ش...

#پترول


قیمت در تلاش اخیر به منظور گذر از میدلاین کانال نزولی و مقاومت: ۲۵۸۶ ریال ناکام مانده و اکنون انتظار میرود با تکمیل عقب نشینی به سقف شکسته شده قبلی مقارن با (فلت سنکو اسپن B) در محدوده؛ ۲۲۰۰ - ۲۱۷۰ ریال متعادل گردیده و به سمت اهداف پیشین تعیین شده در نمودار فوق تغییر روند دهد.۱۴۰۱/۲/۲۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0