بورس۲۴
1401/01/31
11:01
چرا سود «وبهمن» افت کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری بهمن در خصوص علت کاهش سود شفاف سازی نمود.

چرا سود «وبهمن» افت کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری بهمن در خصوص علت کاهش سود شفاف سازی نمود.


وبهمن کاهش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری را عامل اصلی افت سود خود دانست.


وبهمن افت سود
انتهای خبر

0
0