بورس امروز
1400/12/18
09:38
📌آگاه باشید از افزایش سرمایه های بازار سرمایه 🔹صبا: افزایش سرمایه 67 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، در مرحله تایید سازمان بو...

📌 آگاه باشید از افزایش سرمایه های بازار سرمایه


🔹صبا: افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، در مرحله تایید سازمان بورس به منظور افزایش فعالیت ها و عدم خروج وجه نقد در خصوص با تسویه مطالبات سهامداران


🔹مادیرا: افزایش سرمایه ۷۳ درصدی در مرحله تایید سازمان بورس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش


🔹فجوش: افزایش سرمایه بیش از ۲۰ هزار درصدی در مرحله تایید سازمان بورس از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون اصلاحی


🔹دبالک: افزایش سرمایه ۴۱ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و در مرحله آگهی


🔹لابسا: افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و در مرحله آگهی


🔹وثنو: افزایش سرمایه ۶۶ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته به منظوراصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد در مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی


🔹وسینا: افزایش سرمایه ۷۷ درصدی از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی، سود انباشته به منظور بهبود میزان سودآوری و نسبت های مالی، در مرحله پیشنهادی هیئت مدیره


🔹پارتا: افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از حداکثر توان در تولید و خدمات به پیشنهاد هیئت مدیره


🔹تاپیکو: افزایش سرمایه ۲۴ درصدی در مرحله اظهار نظر حسابرس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده


🆔انتهای خبر

0
0