آواتحلیل
1401/03/03
13:54
#بررسی_گزارش_کدال #فروی ✅ شرکت ذوب روی اصفهان در سال مالی 1400 به سود خالص 65 میلیارد تومانی معادل 73 تومان به ازای هر سهم دست یافت که نسبت به سا...

#بررسی_گزارش_کدال #فروی✅ شرکت ذوب روی اصفهان در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۶۵ میلیارد تومانی معادل ۷۳ تومان به ازای هر سهم دست یافت که نسبت به سال مالی قبل ار آن، ۸۴ درصد افت نشان می دهد. فروش شرکت طی این دوره با ۷ درصد افزایش به ۵۷۴ میلیارد تومان رسیده است و حاشیه سود ناخالص شرکت از ۵۱.۶ درصد به ۱۵.۹ درصد رسیده است.✅ فروی در زمستان ۱۷، در پاییز ۱، در تابستان ۳۱ و در بهار ۱۴ میلیارد تومان سود خالص داشته است. سود فصل زمستان نسبت به پاییز ۹ برابر شده است.✅ فروش شرکت در زمستان با ۴۲ درصد رشد نسبت به پاییز، ۱۶۰ میلیارد تومان گزارش شده است. فروش فصول بهار تا پاییز شرکت به ترتیب ۵۳، ۲۴۶ و ۱۱۳ میلیارد تومان بود. حاشیه سود ناخالص در بهار ۳۰.۶، تابستان ۱۶.۹و پاییز ۱۰.۵ و زمستان ۱۳.۱ درصد بوده است.📉 آخرین قیمت سهم ۱۶۲۱ تومان بوده و در یکسال اخیر ۴۲ درصد افت داشته است...

انتهای خبر

0
0