بورس۲۴
1401/02/27
14:10
«ثفارس» از رفع توثیق دارایی ها گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت عمران و توسعه فارس از آزاد سازی زمین مجتمع کشاورزی لوتوس به دلیل تسویه تسهیلات بانک کشاورزی شعبه مرودشت خبر داد.

«ثفارس» از رفع توثیق دارایی ها گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت عمران و توسعه فارس از آزاد سازی زمین مجتمع کشاورزی لوتوس به دلیل تسویه تسهیلات بانک کشاورزی شعبه مرودشت خبر داد.

ثفارس
انتهای خبر

0
0