بولتن اقتصادی
1400/05/24
14:55
درخواست کمک رئیس جمهور افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به پایتخت 🔹 "محمد اشرف غنی" رئیس جمهور افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به کابل از...

درخواست کمک رئیس جمهور افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به پایتخت🔹 "محمد اشرف غنی" رئیس جمهور افغانستان همزمان با نزدیک شدن طالبان به کابل از جامعه بین المللی خواست به این کشور در جنگ با طالبان کمک کنندانتهای خبر

0
0